הלוואות בערבות המדינה

הקרן החדשה להלוואות בערבות המדינה היא הקרן הותיקה והמובילה במתן הלוואות בתחום. הקרן החלה לפעול בשנת 2012 ומיועדת עבור עסקים קטנים ובינוניים בעלי מחזור שנתי של עד 100 מיליון ₪. לקרן יתרונות רבים מאחר והיא מאפשרת לעסקים לקבל הלוואות שאין באפשרותם לגייס ממקורות בנקאיים או אחרים. היתרונות העיקריים הם פתרון בעיית הביטחונות (המכשול העיקרי של בעלי העסקים בגיוס כספים), פתרון בעיית תחומים בסיכון להם הבנקים נלהבים פחות לתת הלוואות , תנאי הלוואה טובים בהשוואה להלוואות עסקיות טובות, ההלוואות ל 5 שנים ועם הטבת גרייס של חצי שנה.

גרין פס בעלת ניסיון רב בהגשת בקשות להלוואות בערבות המדינה לצד הגשה לקרנות מקבילות הנובע מביצוע של מאות בקשות, מתאפיינת בעבודה מקצועית, שרות מסור ומצטיינת באחוז אישור גבוה מאד. לפני תחילת התהליך ולפני קבלת התחייבות מהלקוח אנו בודקים את נתוני הלקוח ומגישים רק כאשר הנתונים מצדיקים זאת ומשרתים את טובת הלקוח.

תפקיד היועץ בהגשת הבקשה הוא מרכזי. אל אף ניסיונות המשרד לכלכלה להקל על תהליך ההגשה התהליך עדיין מורכב הן ברמה המקצועית והן ברמת המורכבות הבירוקרטית. 

הטיפול דרך גרין פס נעשה בצורה שיטתית מהירה וללא עיסוק בירוקרטי מצד הלקוח.

מי זכאי להגיש בקשה?

עסקים קטנים ובינוניים, אשר להם מחזור עסקים שאינו עולה על 100 מליון ₪ בשנה, ואין כנגדם הליכים משפטיים או חובות למדינה. בקרן בערבות המדינה אין הגבלה לסוגי העסקים וישנן גם תוכניות מיוחדות לתעשייה, חקלאות, עמותות ואחרים.

סכום ההלוואה שניתן לגייס מהקרן:

סכום ההלוואה המקסימלי שניתן לבקש הוא הגבוה בין 8% ממחזור החברה בשנה שנסתיימה או 500 אש"ח. כלומר עסקים קטנים נהנים ע"פ קריטריון זה לגייס הלוואות באחוז גבוה יותר מהגדולים. חשוב לציין, שמחזור זה הוא אחד מהקריטריונים ונבחנים גם קריטריונים חשובים אחרים הכוללים את מטרת ההלוואה, יכולת ההחזר של העסק, הונו העצמי ומידע עסקי.

מסלולי ההלוואה הקיימים

מסלולי הון חוזר והשקעה:

ניתן להגיש עבור הון חוזר או עבור השקעה או במשולב:

 • עסקים בעלי הכנסות שנתיות של עד 6.25 מיליון ₪ – עד 500,000 ₪.
 • עסקים בעלי הכנסות שנתיות שבין 6.25 מיליון ₪ ל- 100 מיליון ₪ – עד 8% ממחזור ההכנסות.
 • תקופת החזר: חמש שנים כולל תקופת גרייס של 6 חודשים.
 • ריבית שנתית: כפוף לשיקולי הבנק ונתון למו"מ. על פי המקובל הרבית אינה עולה על P+3.5%.
 • עמלה המשולמת למדינה: 250 ₪ אגרה בשלב ההגשה ו 1-1.5%  מסכום ההלוואה במועד המימוש.

בטחונות:

 • 25% מסך ההלוואה.
 • ערבות אישית של הבעלים.
 • השקעה: השקעת הון עצמי בשיעור של 20% מסך תכנית ההשקעה.

מסלול עסקים בהקמה:

 • עד 500,000 ₪.
 • תקופת החזר: חמש שנים כולל תקופת גרייס של 6 חודשים.
 • ריבית שנתית: כפוף לשיקולי הבנק ונתון למו"מ . על פי המקובל הרבית אינה עולה על P+3.5%.
 • עמלה המשולמת למדינה: 250 ₪ אגרה בשלב ההגשה ו 1-1.5%  מסכום ההלוואה במועד המימוש.

בטחונות:

 • עד 300,000 ₪ 10% מסך ההלוואה. עבור כל סכום נוסף 25% מסך התוספת.
 • ערבות אישית של הבעלים.
 • השקעת הון עצמי בשיעור של 20% מסך תכנית ההשקעה.

מסלול הלוואת עד לסכום של 100,000 ₪:

לעסקים קטנים ועוסקים מורשים פטורים קיים מסלול של אישור מהיר להלוואה בערבות מדינה – היקף ההלוואה במסלול זה הוא עד ל- 100,000 ₪ בלבד: תנאי להלוואה במסלול זה הוא מחזור שנתי שאינו עולה על 3 מיליון ₪ .

מסלול ייעודי ליצואנים:

 • עסקים שהציגו היקף יצוא העולה על 250 דולר בשנה האחרונה שהסתיימה.
 • במסלול זה ניתן לגייס עד 12% מהמחזור בשנה האחרונה שהסתיימה.
 • שאר התנאים זהים למסלול הון חוזר/השקעה.

מסלול ייעודי לעמותות:

 • העמותה תידרש להציג התקשרות בתוקף עם המדינה בהיקף העולה על  120% מגובה ההלוואה המבוקשת.
 • תוקף ההתקשרות יהיה לפחות שמונה חודשים ממועד הגשת הבקשה להלוואה.
 • ככל שהעמותה נתמכת לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הכנסות העמותה בשנתיים שקדמו לבקשה יעמדו על פחות מ50% מתמיכה כאמור.
 • במסלול זה לא תידרש העמותה להעמיד ערבות אישית.

מסלול ייעודי לחקלאות:

מסלול טווח בינוני: הלוואה לתקופה של עד 5 שנים ובסכום של עד 500 אלפי ש"ח. ההלוואה תיפרע לשיעורין בהתאם ללוח סילוקין הרגיל בקרן.

 • מסלול טווח ארוך: הלוואה לתקופה של עד 10 שנים ובסכום של עד 750 אלפי ש"ח עם תקופת גרייס של עד 6 חודשים.
 • גדרת חקלאי: חקלאי יוגדר כיצרן אשר עוסק במישרין בייצור תוצרת חקלאית טרייה, ואשר מחזור עסקיו בשנה שקדמה להגשת הבקשה בקרן לא עולה על חמישה מיליון ש"ח. יובהר כי מדובר בענף הצמחי בלבד ולא בענף החי.
 • תנאי המסלול: המדינה תערוב כלפיי הבנק ל85% מסך כל ההלוואה שהועמדה במסגרת מסלול חקלאות.
 • בטחונות להלוואה: הלווה יידרש להציג בטחונות בשיעור של עד 10% מסכום ההלוואה וערבות אישית בנוסף לחתימה על תצהיר התחייבות לרכישת ביטוחי.